Poučení o zpracování osobních údajů

Technické služby města Kraslic, příspěvková organizace zpracovávají osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které v souvislosti s vykonávanými činnostmi zpracovávají TSMK.

Správce osobních údajů

Technické služby města Kraslic, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 1910, PSČ 35801 Kraslice, IČ 70897816, DIČ CZ70897816, telefon: 352 687 708, e-mail: podatelna@tsmk.cz, webové stránky www.tsmk.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

TSMK zpracovávají osobní údaje poskytnuté mu subjekty údajů.

Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, adresa doručovací, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní a rodinný stav, údaj o pohlaví, číslo bankovního účtu. Ze zvláštních kategorií osobních údajů pak vlastnoruční podpis.

Osobní údaje TSMK zpracovávají pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádný výkon jejich povinností a pro řádné splnění požadavků subjektů údajů.

Účel zpracování osobních údajů a právní titul pro zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění řádného výkonu činností, které jsou vymezeny především zřizovací listinou příspěvkové organizace, kterou schválilo Zastupitelstvo města Kraslice.

Podrobný přehled zajišťovaných činností.

Právními tituly pro zpracování osobních údajů jsou:

  • nezbytnost pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení)
  • nezbytnost pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení)
  • nezbytnost pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení)
  • souhlas se zpracováním (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení)

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že TSMK zpracovávají osobní údaje na základě souhlasu se zpracování osobních údajů, má subjekt údajů právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i částečně. Ode dne, kdy je odvolání souhlasu TSMK doručeno, mohou TSMK zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní titul zpracování, tj. zejména při plnění právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovávají přímo TSMK prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Osobní údaje jsou zpracovávány v písemné nebo elektronické podobě. Osobní údaje mohou pro TSMK zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými TSMK jako správce osobních údajů uzavřou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro TSMK. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících s TSMK mohou TSMK na žádost subjektu údajů na jeho e-mailovou adresu zaslat.

Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a TSMK disponují kontrolními, technickými i bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou tomu bude svědčit příslušný právní titul zpracování. Po ukončení zpracování budou osobní údaje archivovány v souladu s platným Spisovým a skartačním řádem TSMK.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje TSMK zpracovávají, přiznává obecné nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. TSMK se snaží vycházet subjektům údajů při naplňování jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům: subjekt údajů má právo získat od TSMK potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: subjekt údajů má právo (v případech stanovených obecným nařízením) požádat TSMK o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů TSMK.

Právo vznést námitku: subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro oprávněné zájmy TSMK nebo jiných osob; oprávněnými zájmy mohou být zejména případy ochrany práv a právních nároků TSMK.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno obecné nařízení. Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak mohou subjekty údajů uplatňovat svá práva

Subjekty údajů mohou uplatňovat svá práva u TSMK těmito způsoby:

  • osobně na pracovišti správce osobních údajů po ověření totožnosti
  • písemně poštovní zásilkou na adresu správce s tím, že podpis subjektu údajů musí být úředně ověřen
  • e-mailem správci údajů s tím, že zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem
  • datovou schránkou – ID datové schránky crnk93q

Předchozí strana: O nás
Následující stránka: Přehled zajišťovaných činností