Přehled zajišťovaných činností

Přehled činností, kde se zpracovávají osobní data.

1. Spisová služba

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podpis
 • Právní titul ke zpracování: zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Kategorie subjektů údajů: veškeré fyzické osoby, jejichž písemnosti procházejí ESSS

2. Mzdová agenda

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, národnost, státní příslušnost, podpis, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, rodinný stav, místo narození, zdravotní pojišťovna, údaje o nepřítomnosti v zaměstnání
 • Právní titul ke zpracování: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti; zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení; zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění; zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociální zabezpečení; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti; 341/2017 Sb., nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci TSMK

3. Personální agenda - zaměstnanci města a jejich odměňování

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, dřívější příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefon, sjednaná mzda, číslo OP, číslo ŘP, rodinný stav, státní příslušnost, pobírání důchodu, ZTP, zdravotní pojišťovna, peněžní ústav, číslo účtu, dosažené vzdělání
 • Právní titul ke zpracování: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací; zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách; zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci TSMK

4. Výběrové řízení - uchazeči o zaměstnání

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo bankovního účtu, číslo OP, RČ, telefonní číslo, dosažené vzdělání
 • Právní titul ke zpracování: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Kategorie subjektů údajů: uchazeči o zaměstnání

5. Evidence hrobových míst, výběr poplatků

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail
 • Právní titul ke zpracování: plnění smlouvy; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Kategorie subjektů údajů: nájemci hrobových míst

6. Fakturace

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa sídla v případě faktury FO, jméno, příjmení statutárního zástupce PO, číslo bankovního účtu, e-mail, podpis
 • Právní titul ke zpracování: 563/1991 Sb., zákon o účetnictví
 • Kategorie subjektů údajů: odběratel

7. Platební styk

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, číslo bankovního účtu
 • Právní titul ke zpracování: 370/2017 Sb., zákon o platební styku
 • Kategorie subjektů údajů: odběratelé, dodavatelé, poplatníci, dlužníci

8. Vedení účetnictví

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, sídlo podnikání, e-mail, telefonní kontakt, číslo bankovního účtu, podpis
 • Právní titul ke zpracování: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Kategorie subjektů údajů: poplatník, odběratel, dodavatel, zaměstnanci města, zastupitelé

9. Zdravotní záznamy zaměstnance (vstupní prohlídka, úrazy na pracovišti, choroby ze zaměstnání)

 • Zpracovávané osobní údaje: zpráva lékaře o provedení vstupní prohlídky, záznam o úrazu
 • Právní titul ke zpracování: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci

10. Čerpání zaměstnaneckých benefitů

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, finanční limit, nárok na stravenky, podpis
 • Právní titul ke zpracování: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Kategorie subjektů údajů: zaměstnanec

11. Odpadové hospodářství - evidence odpadů

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa pobytu, podpis
 • Právní titul ke zpracování: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Kategorie subjektů údajů: původce odpadu

12. Prodej stavebního materiálu

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa pobytu, podpis
 • Právní titul ke zpracování: plnění smlouvy; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Kategorie subjektů údajů: odběratel

13. Evidence odpadních nádob

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa pobytu, podpis
 • Právní titul ke zpracování: plnění smlouvy; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Kategorie subjektů údajů: uživatelé odpadních nádob

14. Karta města Kraslice

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa pobytu, telefonní číslo, e-mail, podpis, údaj o bezdlužnosti vůči městu Kraslice
 • Právní titul ke zpracování: plnění smlouvy; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Kategorie subjektů údajů: vlastníci KMK

15. Veřejné zakázky

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonní kontakt, datová schránka, adresa pro doručování, insolvence, podpis
 • Právní titul ke zpracování: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
 • Kategorie subjektů údajů: dodavatelé, statutární orgány PO

16. Vymáhání pohledávek

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, adresa pro doručování, podpis
 • Právní titul ke zpracování: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Kategorie subjektů údajů: dlužník

17. Pojistné události

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo bankovního účtu, podpis, e-mail, telefonní kontakt, zdravotní dokumentace, fotodokumentace, číslo ŘP
 • Právní titul ke zpracování: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; splnění smlouvy (pojistné); zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Kategorie subjektů údajů: poškození, subjekt, který způsobil škodu

Předchozí strana: Poučení o zpracování osobních údajů
Následující stránka: Dotační projekty