Kraslice – obnova dopravní infrastruktury města I. etapa

Loga EU - NUTS2 - Severozápad

Reg. č.: CZ.1.09/1.2.00/77.01199

Příjemce dotace: Město Kraslice

V září 2014 podalo město Kraslice žádost o dotaci na projekt do 58. výzvy ROP Severozápad, do oblasti podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Žádost o dotaci prošla úspěšně hodnocením a dne 10. 4. 2015 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Na konci dubna již začala společnost Algon, a.s. stavební práce.

Celkové výdaje projektu dle žádosti o dotaci byly 13,803 mil. Kč. Po provedených výběrových řízeních jsou ve Smlouvě o poskytnutí dotace celkové výdaje projektu ve výši 10,149 mil. Kč. Dotace je ve výši 85% ze způsobilých výdajů projektu, tzn. cca 8,304 mil. Kč.

V rámci projektu budou zrealizovány do 30. 9. 2015 tři stavební akce v různých částech města Kraslic. Jedná se o rekonstrukci komunikace p.p.č. 411 v k.ú. Kámen u Kraslic, o výstavbu chodníku pro pěší v Havlíčkově ulici a o rekonstrukci mostu přes Svatavu v Palackého ulici.

Partneři projektu:

  • Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
  • Městské lesy Kraslice, spol. s r.o.,
  • Technické služby města Kraslic.

Projektant: Ing. Martin Kohout, Pontika s.r.o., ALGON, a.s.
Zpracovatel žádosti o dotaci: OLIVIUS s.r.o.
Dotační management: ABRI, s.r.o.
Zhotovitel stavby: ALGON, a.s.
Technický dozor investora: STIOB s.r.o.

Další informace