Kraslice – obnova dopravní infrastruktury města II. etapa

Loga EU - NUTS2 - Severozápad

Reg. č.: CZ.1.09/1.2.00/77.01200

Příjemce dotace: Město Kraslice

V září 2014 podalo město Kraslice žádost o dotaci na projekt do 58. výzvy ROP Severozápad, do oblasti podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Žádost o dotaci prošla úspěšně hodnocením a dne 10. 4. 2015 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Na konci dubna již začala společnost COLAS CZ a.s. stavební práce.

Celkové výdaje projektu dle žádosti o dotaci byly 11,029 mil. Kč. Po provedených výběrových řízeních jsou ve Smlouvě o poskytnutí dotace celkové výdaje projektu ve výši 8,223 mil. Kč. Dotace je ve výši 85% ze způsobilých výdajů projektu, tzn. cca 6,839 mil. Kč.

V rámci projektu budou zrealizovány do 30. 9. 2015 dvě stavební akce v různých částech města Kraslic. Jedná se o rekonstrukci povrchů vozovek a chodníků v ul. B. Němcové a o statické zabezpečení komunikace Na Stráni.

Partneři projektu:

  • Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
  • Městské lesy Kraslice, spol. s r.o.,
  • Technické služby města Kraslic.

Projektant: Ing. Martin Kohout, ALGON, a.s.
Zpracovatel žádosti o dotaci: OLIVIUS s.r.o.
Dotační management: OLIVIUS s.r.o.
Zhotovitel stavby: COLAS CZ a.s.
Technický dozor investora: STIOB s.r.o.

Další informace